Extrainsatt HTM 2018
Protokoll
Dagordning
Kallelse

Bilagor
Bilaga M1 – Motion – Stadgaändring firmatecknare

HTM 2018
Protokoll
Dagordning
Kallelse

Bilagor
Bilaga B1 – Protokoll Vårterminsmöte 2018-04-24
Bilaga B2 – Budget 2019
Bilaga B3 – Budget 2019 med skillnader
Bilaga M1 – Motion – Omstrukturering av Programmästeriet
Bilaga MS1 – Motionssvar
Bilaga M2 – Motion – Tillägg för Programmästeriets åligganden
Bilaga MS2 – Motionssvar
Bilaga M3 – Motion – Namnändring av Penningmästare
Bilaga MS3 – Motionssvar
Bilaga M4 – Motion – Studeranderepresentanter
Bilaga MS4 – Motionssvar
Bilaga M5 – Motion – W-Sektionens stipendium
Bilaga MS5 – Motionssvar
Bilaga M6 – Motion – Ändring av åliggande gällande verksamhetsberättelsen
Bilaga MS6 – Motionssvar
Bilaga M7 – Motion – Tillägg i Policy för grafisk profil
Bilaga MS7 – Motionssvar
Bilaga M8 – Motion – Införande av funktionärstack i reglementet
Bilaga MS8 – Motionssvar
Bilaga M9 – Motion – Ändring av tid för utdelning av funktionärsmedaljer
Bilaga MS9 – Motionssvar
Bilaga M10 – Motion – Införa Policy för bokslutsdisposition och fonder
Bilaga MS10 – Motionssvar
Bilaga M11 – Motion – Lyfta motioner som glömts bort; Medlemmar i Sektionen
Bilaga MS11 – Motionssvar
Bilaga M12 – Motion – Lyfta proposition som glömts bort; Förbehåll av ändringar i styrdokument
Bilaga MS12 – Motionssvar
Bilaga P1 – Proposition – Stavning av Öwerphøs
Bilaga P2 – Proposition – Lägga till sexmästerimedalj bland W-Sektionens medaljer
Bilaga P3 – Proposition – Webbansvariga för utskott
Bilaga P4 – Proposition – Namnändring av Programmästeriet
Bilaga P5 – Proposition – Omstrukturering av Medaljutskottet
Bilaga P6 – Proposition – Platsbegränsning av JämU och InfU
Bilaga W1 – Valberedningens förslag och motkandidater

Extra VTM-18
Protokoll – Mötet blev inställt pga ej behörigt
Dagordning
Kallelse

VTM-18
Protokoll
Dagordning
Kallelse

Bilagor
Bilaga B1 – Protokoll Höstterminsmöte 2017-11-01
Bilaga B2 – Protokoll Extrainsatt Höstterminsmöte 2017-11-23
Bilaga B3 – Verksamhetsberättelse 2017
Bilaga B4 – 2017 års resultat
Bilaga B5 – Balansrapport 20170101-20171231 Ekosystemtekniksektionen
Bilaga B6 – Resultatrapport 20170101-20171231 Ekosystemtekniksektionen
Bilaga B7 – Revisionsberättelse 2017
Bilaga B8 – Budget 2018 reviderad
Bilaga B9 – Budget 2018 reviderad i jämförelse med tidigare budget
Bilaga P1 – Proposition – Införande av Grafisk Profil
Bilaga P2 – Proposition – Uppdatering av Miljöpolicy
Bilaga P3 – Proposition – Uppdatering av Miljöombudets åligganden
Bilaga P4 – Proposition – Tillägg i Jämlikhetsombudets och vice Jämlikhetsombudets åligganden
Bilaga P5 – Proposition – Ändring av Sekreterarens åligganden
Bilaga P6 – Proposition – Stavning av Öwerphös
Bilaga P7 – Proposition – Ändring av fisknamn på Kassör och Arbetslivskontakt
Bilaga M1 – Motion – Införa Policy för bokslutsdisposition och fonder
Bilaga M2 – Motion – Tillägg i åliggande för Grafisken
Bilaga M3 – Motion – Lägga till Styrelsemedalj bland W-sektionens medaljer
Bilaga M4 – Motion – Lyfta motioner som glömts bort; Medlemmar i sektionen
Bilaga M5 – Motion – Lyfta proposition som glömts bort; Förbehåll av ändringar i styrdokument
Bilaga M6 – Motion – Adjungeringar styrelsemötet
Bilaga M7 – Motion – Mandatperiod funktionärer
Bilaga M8 – Motion – Ändring revisorernas uppgift
Bilaga MS1 – Motionssvar – Införa Policy för bokslutsdisposition och fonder
Bilaga MS2 – Motionssvar – Tillägg i åliggande för Grafisken
Bilaga MS3 – Motionssvar – Lägga till Styrelsemedalj bland W-sektionens medaljer
Bilaga MS4 – Motionssvar – Lyfta motioner som glömts bort; Medlemmar i sektionen
Bilaga MS5 – Motionssvar – Lyfta proposition som glömts bort; Förbehåll av ändringar i styrdokument
Bilaga MS6 – Motionssvar – Adjungeringar på styrelsemötet
Bilaga MS7 – Motionssvar – Mandatperiod för funktionärer
Bilaga MS8 – Motionssvar – Ändra i revisorernas uppgift
Bilaga W1 – Walberedningens förslag VT18

Extra HTM-17

Protokoll Extrainsatt Sektionsmöte 2017-11-23
Dagordning Extrainsatt Sektionsmöte 2017-11-23
Kallelse Extrainsatt Sektionsmöte 2017-11-23

HTM-17

Protokoll Sektionsmöte 2017-11-01
Kallelse Sektionsmöte 01-11-2017
Dagordning Höstterminsmöte 2.0 01-11-2017

Bilagor
Justerat protokoll vårterminsmötet
Motion – W-sektionens stipendium
Motion – Representation studierådet
Motion – Musikförman

Motion – Åldersrestriktion på Ordförande och Kassör samt rekommenderad ålder på Mästare i Sexmästeriet
Budget 2018
Proposition – Milöombud 2.0

Proposition – Ändring av PR-chefens fisk-titel
Proposition – Ändringar angående sekreterarens åligganden
Proposition – Ändringar angående kallelse till styrelsemöten
Walberedningens förslag

VTM-17:

Justerat mötesprotokoll
Kallelse
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Motion_Införande av poststatistik
Motionssvar

Proposition_åldersrestriktioner
Proposition_valberedning
Proposition_point of no return
Proposition_Valförfarande

Föregående mötesprotokoll


VTM-17, handlingar som kommer snart:
Ekonomisk redovisning för 2016
Revisionsberättelse för 2016
Presentation av budget för innevarande år
Valberedningens nomineringar


HTM-16:
Kallelse
Dagordning
Bilaga Ö1
Bilaga Ö2
Bilaga Ö3
Bilaga V
Bilaga P1
Bilaga P2
Bilaga P3
Bilaga P4
Bilaga P5
Bilaga P6
Bilaga P7
Bilaga Justerat protokoll