Vårterminsmöte 2019-04-10
Protokoll
Dagordning
Kallelse

Bilagor
Bilaga B1, mötesprotokoll Höstterminsmöte 2018-11-20
Bilaga B2, mötesprotokoll Extrainsatt sektionsmöte 2018-12-13
Bilaga B3, mötesprotokoll Extrainsatt sektionsmöte 2019-02-19

Bilaga B4, Verksamhetsberättelse
Bilaga B5, Revisionsberättelse
Bilaga B6, Resultat 2018
Bilaga B7, Resultatrapport 2018
Bilaga B8, Balansrapport 2018

Bilaga P1, Införa det nya monumentet i Reglementet
Bilaga P2, Uppdatera Sekreterarens åliggande
Bilaga P3, Ändra definition av sektionsfunktionär
Bilaga P4, Ändringar i Stadgan

Bilaga M1, Förbehåll av ändringar i styrdokument (3:e läsning)
Bilaga M2, Benämning av Grafisk designer
Bilaga M3, Sista datum för Vårterminsmöte
Bilaga M4, Sista datum för motionsstopp
Bilaga M5, Restriktion av poster som kan fyllnadsväljas av Styrelsen
Bilaga M6, Stödmedlem och Revisorer

Bilaga MS1, Förbehåll av ändringar i styrdokument
Bilaga MS2, Benämning av Grafisk designer
Bilaga MS3, Sista datum för Vårterminsmöte
Bilaga MS4, Sista datum för motionsstopp
Bilaga MS5, Restriktion av poster som kan fyllnadsväljas av Styrelsen
Bilaga MS6, Stödmedlem och Revisorer

Bilaga W1, Valberedningens förslag


Extrainsatt Sektionsmöte 2019-02-19
Kallelse
Dagordning
Protokoll

Bilagor
Motion Stadgeändring Firmatecknare


Extra HTM-18
Protokoll
Dagordning
Kallelse

Bilagor
Motion – Stadgaändring firmatecknare


HTM-18
Protokoll
Dagordning
Kallelse

Bilagor
Bilaga B1 – Protokoll Vårterminsmöte 2018-04-24
Bilaga B2 – Budget 2019
Bilaga B3 – Budget 2019 med skillnader
Bilaga P1 – Proposition – Stavning av Öwerphös
Bilaga P2 – Proposition – Lägga till Sexmästerimedalj bland W-sektionens medaljer
Bilaga P3 – Proposition – Webbansvariga i utskott
Bilaga P4 – Proposition – Namnbyte av Programmästeriet
Bilaga P5 – Proposition – Omstrukturering av Medaljutskottet
Bilaga P6 – Proposition – Platsbegränsning av JämU och InfU
Bilaga M1 – Motion – Omstrukturering av Programmästeriet
Bilaga M2 – Motion – Tillägg för Programmästeriets åligganden
Bilaga M3 – Motion – Namnändring av posten Penningmästare
Bilaga M4 – Motion – Studeranderepresentanter
Bilaga M5 – Motion – W-Sektionens stipendium
Bilaga M6 – Motion – Ändring av åligganden gällande Verksamhetsberättelse
Bilaga M7 – Motion – Tillägg i Policy för grafisk profil – Utskottens logotyp
Bilaga M8 – Motion – Införande av funktionärstack i reglementet
Bilaga M9 – Motion – Förändring av tid för utdelning av funktionärsmedaljer
Bilaga M10 – Motion – Införa Policy för bokslutsdisposition och fonder
Bilaga M11 – Motion – Lyfta motioner som glömts bort; Medlemmar i sektionen
Bilaga M12 – Motion – Lyfta proposition som glömts bort; Förbehåll av ändringar i styrdokument
Bilaga MS1 – Motionssvar – Omstrukturering av Programmästeriet
Bilaga MS2 – Motionssvar – Tillägg för Programmästeriets åligganden Bilaga MS3 – Motionssvar – Penningmästare
Bilaga MS4 – Motionssvar – Studeranderepresentanter
Bilaga MS5 – Motionssvar – W-sektionens stipendium
Bilaga MS6 – Motionssvar – Verksamhetsberättelse
Bilaga MS7 – Motionssvar – Utskottens logotyp
Bilaga MS8 – Motionssvar – Införande av funktionärstack i reglementet
Bilaga MS9 – Motionssvar – Förändring av tid för utdelning av funktionärsmedalj
Bilaga MS10 – Motionssvar – Införa Policy för bokslutsdisposition och fonder
Bilaga MS11 – Motionssvar – Lyfta motioner som glömts bort; Medlemmar i sektionen
Bilaga MS12 – Motionssvar – Lyfta proposition som glömts bort; Förbehåll av ändringar i styrdokument
Bilaga W1 – Valberedningens förslag och motkandidater


Extra VTM-18
Protokoll – Mötet blev inställt pga ej behörigt
Dagordning
Kallelse


VTM-18
Protokoll
Dagordning
Kallelse

Bilagor
Bilaga B1 – Protokoll Höstterminsmöte 2017-11-01
Bilaga B2 – Protokoll Extrainsatt Höstterminsmöte 2017-11-23
Bilaga B3 – Verksamhetsberättelse 2017
Bilaga B4 – 2017 års resultat
Bilaga B5 – Balansrapport 20170101-20171231 Ekosystemtekniksektionen
Bilaga B6 – Resultatrapport 20170101-20171231 Ekosystemtekniksektionen
Bilaga B7 – Revisionsberättelse 2017
Bilaga B8 – Budget 2018 reviderad
Bilaga B9 – Budget 2018 reviderad i jämförelse med tidigare budget
Bilaga P1 – Proposition – Införande av Grafisk Profil
Bilaga P2 – Proposition – Uppdatering av Miljöpolicy
Bilaga P3 – Proposition – Uppdatering av Miljöombudets åligganden
Bilaga P4 – Proposition – Tillägg i Jämlikhetsombudets och vice Jämlikhetsombudets åligganden
Bilaga P5 – Proposition – Ändring av Sekreterarens åligganden
Bilaga P6 – Proposition – Stavning av Öwerphös
Bilaga P7 – Proposition – Ändring av fisknamn på Kassör och Arbetslivskontakt
Bilaga M1 – Motion – Införa Policy för bokslutsdisposition och fonder
Bilaga M2 – Motion – Tillägg i åliggande för Grafisken
Bilaga M3 – Motion – Lägga till Styrelsemedalj bland W-sektionens medaljer
Bilaga M4 – Motion – Lyfta motioner som glömts bort; Medlemmar i sektionen
Bilaga M5 – Motion – Lyfta proposition som glömts bort; Förbehåll av ändringar i styrdokument
Bilaga M6 – Motion – Adjungeringar styrelsemötet
Bilaga M7 – Motion – Mandatperiod funktionärer
Bilaga M8 – Motion – Ändring revisorernas uppgift
Bilaga MS1 – Motionssvar – Införa Policy för bokslutsdisposition och fonder
Bilaga MS2 – Motionssvar – Tillägg i åliggande för Grafisken
Bilaga MS3 – Motionssvar – Lägga till Styrelsemedalj bland W-sektionens medaljer
Bilaga MS4 – Motionssvar – Lyfta motioner som glömts bort; Medlemmar i sektionen
Bilaga MS5 – Motionssvar – Lyfta proposition som glömts bort; Förbehåll av ändringar i styrdokument
Bilaga MS6 – Motionssvar – Adjungeringar på styrelsemötet
Bilaga MS7 – Motionssvar – Mandatperiod för funktionärer
Bilaga MS8 – Motionssvar – Ändra i revisorernas uppgift
Bilaga W1 – Walberedningens förslag VT18


Extra HTM-17
Protokoll Extrainsatt Sektionsmöte 2017-11-23
Dagordning Extrainsatt Sektionsmöte 2017-11-23
Kallelse Extrainsatt Sektionsmöte 2017-11-23


HTM-17
Protokoll Sektionsmöte 2017-11-01
Kallelse Sektionsmöte 01-11-2017
Dagordning Höstterminsmöte 2.0 01-11-2017

Bilagor
Justerat protokoll vårterminsmötet
Motion – W-sektionens stipendium
Motion – Representation studierådet
Motion – Musikförman
Motion – Åldersrestriktion på Ordförande och Kassör samt rekommenderad ålder på Mästare i Sexmästeriet
Budget 2018
Proposition – Milöombud 2.0
Proposition – Ändring av PR-chefens fisk-titel
Proposition – Ändringar angående sekreterarens åligganden
Proposition – Ändringar angående kallelse till styrelsemöten
Walberedningens förslag


VTM-17:
Justerat mötesprotokoll
Kallelse
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Motion_Införande av poststatistik
Motionssvar

Proposition_åldersrestriktioner
Proposition_valberedning
Proposition_point of no return
Proposition_Valförfarande

Föregående mötesprotokoll


VTM-17, handlingar som kommer snart:
Ekonomisk redovisning för 2016
Revisionsberättelse för 2016
Presentation av budget för innevarande år
Valberedningens nomineringar


HTM-16:
Kallelse
Dagordning
Bilaga Ö1
Bilaga Ö2
Bilaga Ö3
Bilaga V
Bilaga P1
Bilaga P2
Bilaga P3
Bilaga P4
Bilaga P5
Bilaga P6
Bilaga P7
Bilaga Justerat protokoll