På TLTH finns för varje sektion minst en student som sitter som likabehandlingsombud och som arbetar med att uppmärksamma attityder och aktiviteter som studenter kan uppleva kränkande. Här på eko kallas den personen Jämlikhetsombud, JämO, och heter i år Sara Engström och går i W16. Det finns också Vice Jämlikhetsombud som heter Emelie Swenningson och går i W17. Till ombuden kan du vända sig om du känner dig trakasserad, diskriminerad eller kränkt. Fördelen med att vända sig till sitt sektionsombud med dessa frågor är att hen ofta vet var du kan få hjälp och hur frågan förs vidare. All information behandlas med tystnadsplikt, enligt arbetsmiljölagen. Jämlikhetsombudet kan även agera ombud om du inte vill ta ärendet vidare själv. Du kan också gå via Jämlikhetsombudet om man vill lufta en likabehandlingsfråga eller kanske undrar över sina rättigheter i studierelaterade situationer. Du kan alltså prata med oss om allt som rör den sociala studiemiljön!

Jämlikhetsutskottet, JämU, arbetar för att säkra likabehandling av studenter samt att alla sektionens medlemmar ska veta hur Teknologkåren jobbar med sitt jämlikhetsarbete. Det ligger även på Jämlikhetsutskottet att vara kontaktpersoner för alla som känner sig diskriminerade, trakasserade eller kränkta av personer med koppling till högskolan. Alla människors lika värde är ett grundläggande demokratiskt krav och också den bild som Jämlikhetsutskottet jobbar för att sprida.

Utskottet jobbar aktivt med att förändra negativa attityder om jämlikhet och sprida värderingar där alla individer har samma värde och behandlas lika. Detta görs genom att bland annat anordna workshops, pubar och film- och diskussionsluncher. Vi bevakar även sektionens verksamhet genom att skicka ut enkäter och göra undersökningar. För att sektionens värderingar ska vara klara för alla och för att våra phaddrar och funktionärer ska kunna hantera krissituationer och bemöta alla på ett bra sätt håller vi även i utbildningar.

Vad du än funderar på, tveka inte att skicka ett mail eller prata med oss i korridoren!

 

Maila hela utskottet: jamu@wsek.se

Maila Jämlikhetsombudet: jamo@wsek.se, Maila Vice Jämlikhetsombudet: vice-jamo@wsek.se

Följ oss på instagram
(ekoequality) 

Vill du vara anonym? Anonymt kontaktformulär