Vanliga frågor

Här hittar du vanliga frågor och svar som vi fått om programmet Ekosystemteknik. Maila dina egna frågor till pr@wsek.se! 

– MVH PR-utskottet 

Vad kan man jobba med efter utbildningen?

Gemensamt för alla civilingenjörer är att de är problemlösare. Personer som har läst en civilingenjörsutbildning arbetar mycket med att lösa problemen, till skillnad från de som har läst en mer teoretisk utbildning, vars arbetsuppgift ofta är att hitta problemen.

Ekosystemteknikprogrammet erbjuder specialiseringar inom vattenresurshantering, energisystem, miljösystem (management) och processdesign. Det finns även möjlighet till att läsa en specialisering inom riskhantering. Mer om detta kan du hitta under fliken ”Specialiseringar”. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att räkna på värmeväxlare, modellering av system eller genomföra en livscykelanalys för en produkt. Framtida arbetsgivare kan exempelvis vara privata företag eller konsultföretag inom den privata sektorn, kommun och landsting eller forskningsinstitutet hos universitet.

Som student får man större insikt över vad man tycker är intressant och viktigt under tiden man läser på LTH, därför behöver man inte veta från början, exakt vad man vill göra senare. Men som nämnt tidigare, är det gemensamt för alla civilingenjörer, oavsett vilken specialisering de väljer, att de arbetar som problemlösare.

Hur är läsåret upplagt?

Ett läsår är uppdelat i 2 terminer (hösttermin och vårtermin) som i sin tur är uppdelad i 2 läsperioder. Varje läsperiod är uppdelad i 8 läsveckor och avslutas alltid med en tentaperiod som inleds med en inläsningsvecka. Under inläsningsveckan är det mycket få eller inga schemalagda moment, vilket tillåter studenterna att fokusera mer på självstudier inför kommande tentor. Under årets gång finns det även två omtentaperioder inlagda (innan skolstart i Augusti och runt påsk), där man har chans till att skriva om de tentor man inte klarat.

Hur ser en dag ut?

”En vanlig skoldag” kan se väldigt olika ut beroende på vilka kurser man läser och hur många kurser man läser. Generellt för ingenjörsstudenter är dock att man mer schemalagda moment än studenter som läser på andra fakultet på universitetet. På LTH är schemat uppdelat i 4 ”block” om två timmar: 8-10, 10-12, 13-15 och 15-17, där lunchen är lagd mellan 12-13. Viktigt att poängtera är att man inte alltid har schemalagda moment under alla dessa 4 block. En skoldag kan alltså vara allt mellan 2 timmar och 8 timmar. Dessutom är inte alla schemalagda moment obligatoriska så man kan till stor del bestämma själv hur mycket man vill delta av undervisningen. Viktigt är dock att du själv är ansvarig för dina studier.

Hur svår är matten?

Eftersom alla har olika bakgrundskunskaper inom matematik blir detta en svår fråga att besvara eftersom ”hur svårt något är” kan vara mycket subjektivt. Den första mattekursen är mycket repetition av gymnasiematten. Det som skiljer universitets upplägg för matematikundervisning från gymnasiet är att tempot är lite snabbare samt att man får en mer djupgående förståelse för teorin bakom matematiken.

Om du tycker att matte är väldigt svårt så kan vi trösta med att alla på LTH måste läsa matte, vilket gör att det finns mycket resurser tillgängliga för studenter som tycker att matematik är svårt. Exempelvis finns det flera övningstillfällen tillgängliga under veckan, där man kan få hjälp med räkneuppgifter från övningsledare. Utöver detta så finns det även SI-övningar tillgängliga under den första mattekursen (endimensionell analys). Under SI-övningarna arbetar man i grupp och diskuterar de svårigheter som studenterna själva tar upp. Avslutningsvis vill vi tipsa om att plugga tillsammans med sina kursare, då dina kurskamrater också är en mycket bra kunskapskälla och viktigast av allt, ge inte upp!